Antiregelen

For en innføring i psykopati og psykopatenes hersketeknikker anbefaler vi: http://www.radikal.net/filosofi/psykopati.html

Her i Antipsykopatisk Senter har vi imidlertid en enkel filosofi. Vi holder oss til Antiregelen:
I følge antiregelen så erklærer man seg som antirasist, ikke fordumsfull, tolerant, etc., og er dermed selv ikke rasist, fordomsfull, intolerant, etc. Og enda bedre, man har da rett og plikt til å peke ut og trakassere rasister, fordomsfulle, intolerante, etc.

Som erklærte antipsykopater er det derfor vi som bestemmer hva som er psykopati og hvem som er psykopater på samme måte som “antirasistene” bestemmer hva som er rasisme og hvem som er rasister.

Forstod du det? Ikke det, nei. Da tar vi et eksempel:
En erklært antidrittsekk har rett og plikt til å peke ut og trakassere drittsekker. Han er suveren i å definere hva/hvem er drittsekk. At han selv er en drittsekk er absolutt ingen hindring, snarere tvert i mot. Han har da et alibi til å utføre sine drittsekkaktiviteter. En antidrittsekk kan nemlig, i følge ham selv, ikke samtidig være en drittsekk.

Absurd, spør du oss, men vi bare følger antiregelen som erklærte “antirasister” selvsagt er vel kjent med.

Forstod du ikke det heller? Da kan det være fordi du er en hjernevasket “antirasist”, en psykopat, og kandidat til å bli et fullverdig medlem av psykopatklubben!

psykopat

 

Det Antipsykopatiske Manifest

Generelt gjelder at navngitte personer ikke skal pekes ut som psykopater. Det er bedre å si at en psykopat metode anvendes når psykopaten praktiserer sin etikk. Men det synes oss antigutta blir for puslete. Psykopater skal pekes ut og trakasseres, latterliggjøres til skrekk og advarsel for skappsykopatene slik at de holder seg i skapet. Men oss antipsykopater er vårt ansvar bevisst. Det er kun ovenfor (skap)psykopater at “antirasist”-pakkets, alias psykopatenes, velkjente antiteknikker skal brukes. Ellers skal vår dialog med ethvert medmenneske basere seg på gjensidig respekt og vår argumentasjon skal være basert på A=A fakta og rasjonelle analyser av A=A fakta. Selv om mangel på respekt umiddelbart skal møtes med mangel på respekt og psykopater pekes ut som psykopater så har oss antipsykopater en overlegen moralkodeks i forhold til “antirasist”-pakket. Vi påpeker aldri manglende hjernekapasitet hos våre meningsmotstandere. De er ikke dumme, åndsvake, idioter etc. (“nyttige idioter” er imidlertid ofte et passende begrep). Våre meningsmotstandere er heller ikke (sinn)syke. Vi sykeliggjør aldri våre meningsmotstandere. Psykopati er ingen sykdom. Kari Garmannslund i boka “Psykopater på jobben” vegrer seg mot å kalle psykopati en sykdom og mener årsaken er en personlighetsforstyrrelse. Overforenklet mener vi psykopati er en karakterbrist og viser ellers til ovennenvte link der psykopati (antirasjonell egoisme) sammen med altruisme og rasjonell egoisme er de tre grunnleggende etiske systemer som finnes. Psykopatene selv vil i velkjent nominalistisk stil enten ikke ha noe ord for sin onde virksomhet eller de tror de kan unngå psykopatstemplet ved å kalle psykopati for en sinnsykdom, en psykiatrisk lidelse.

 

Utfyllende filosofiske betraktninger

Alle antiguttas filosofi basert på antiregelen er irrasjonell. Du kan subjektivisere, relativisere og nominalisere av hjertens lyst, vel å merke så lenge din meningsmotstander er psykopat. Og da du som erklært antipsykopat er autorisert psykopatutpeker er du helgardert. Dette er ikke prinsipielt noe forskjellig fra (gårs)dagens rådende filsofier (og ikke-filosofier) fra Platon til Kant til post-modernistene. Men da et viktig element i oss antipsykopaters filosofi er gjensidig respekt skal du være rasjonell når dine meninger respekteres. Det betyr først og fremst at du er bevisst din begrepsteori. Begreper er absolutte og skal i utgangspunktet brukes presist og objektivt. Skulle det så vise seg at respekten uteblir, at meningsmotstanderen er psykopat, står det deg fritt å bruke begreper på psykopaters vis. Vår dikotomi består av antiregelen på den ene siden og rasjonell bruk av sansene og fornuften på den andre siden der antiregelen har presedens. Og vi er de eneste ærlige antigutta. Vi benekter ikke antiregelens eksistens, men sier klart ifra at vi bruker den. Uansett så skal du aldri bruke tiden til å avsløre endeløse rekker med feil hos din meningsmotstander. Det enkleste og mest effektive er å stille spørsmål som har med filosofi å gjøre. Identifiser og sjekk (de grunnleggende) premissene. Se på begrepsbruken, se om han følger logikkens regler når han konkluderer. Til dette er det alltid nyttig med litt filosofi-historie/kunnskap som ballast. Du lar deg da heller ikke så lett vippe av pinnen av dem som er bevisst sin filosofi. Og hvis du er bevisst en rasjonell filosofi som Objektivismen, http://www.aynrand.org så vikler du deg heller ikke inn i selvmotsigelser. En god innføring i filosofi finner du her:http://home.online.no/~vegma/innhold.html Og i motsetning til alle psykopaters omskriving av filosofihistorien så benektes her ikke eksistensen av Ayn Rand’s Objektivisme. Tvert imot, den har fått den plassen og omtalen den fortjener. Hvis du bare vil ta en liten titt så er dette det beste startpunktet: http://www.importanceofphilosophy.com/
Men for all del, du har sikkert helt andre interesser enn å lese filosofi. Og ikke la manglende filosofikunnskaper hindre deg i å være antipsykopat når alt du trenger er antiregelen.

Andre massepsykoser

Et felles kjennetegn på alle politisk korrekte massepsykoser er deres sosialistiske opprinnelse og dominans. Etter at sosialismen har spilt falitt med sitt egentlige budskap trenges nye massepsykoser, “antirasismen” inkludert muslimsk spyttslikkeri, klima/miljø-hysteriet, den feministiske massepsykose, og i mindre grad innen bistandspolitikk, sosialpolitikk, distriktspolitikk, etc. der altruistiske banditter øyner muligheter til å kamuflere sin irrasjonelle egoisme. Kjennetegn er altruistisk bandittisme, bekvemmelighetsempati, ord/begreps-nominalisme, bevisst benekte eller unngå fakta (fakta er avhengig av hvem den assosieres med), mangel på sans for proporsjoner, ingen-røyk-uten-ild pådytting av meninger/motiver, brunpissing (rasisme/ fascisme/nazisme/Holocaust-gnål), karakteristikker og sammenligninger (guilt by association, hartkornslåing med “meningsfeller”, mor_Nille-syllogismer) framfor argumenter, baserer påstander på andres psykoser (eks.: “ingen tar dem alvorlig”), avsporinger, tro på arvesynden (apologisme, den hvite manns byrde), multikulturell-nihilisme/kulturrelativisme, ingen islam-kritikk uten kristendomspark, USA/kapitalisme-hat, driting i felles reir, påpeking av manglende hjernekapasitet, sykeliggjøring, evnen til induksjon fraskrives som fordomsfull generalisering, viljedeterministisk konstruering av årsak/virkning, høna_og_egget-filosofi (vold avler vold, tiltale og svar på tiltale er samme sak), egohyppende/selektiv vrede/indignasjon/moralisering og kortsiktig følelsesmessig stimulans framfor langsiktig bruk av logikk. Dette finnes i enhver form for politikk der monopoliserte/ladede/belastede ord og begreper brukes for bevisst å unngå/benekte fakta eller unngå reell saklig debatt med etterfølgende demokratiske avgjørelser. Men ingen har en slik magnetisk tiltrekningskraft på psykopater som den multikulturelle nihilisme, vår tids McCarthyisme, “antirasist”-pesten. Her kan psykopatene fritt, med klapp på skulderen av psykopatmedia, demonisere opposisjonelle. Kyniske psykopater bruker “antirasismen” til å sikre seg posisjoner og makt. Og den sedvanlige hærskaren med nyttige idioter, irrasjonelle, begrepsforvirrede fjols, bruker daglig “antirasismen” til å hyppe sitt ego på bekostning av andre. For dem er fakta irrelevant. Og selv om det aldri skader å fortelle fakta kan psykopatene som livnærer (seg av) “antirasismen” kun bekjempes med antiregelen. Når det gjelder de andre massepsykosene skal antiregelen normalt ikke brukes. Fakta er fortsatt det beste midlet til å bekjempe disse psykosene.