Antirasismen

psykopat

Spesielt er dette innlegget beregnet på ferske og naive debattanter på Internet som kommer og tror at, endelig, her går det an å diskutere innvandring. Dessverre, du vil bli skuffet og desillusjonert. Udemokratisk berme har også oppdaget njus. Enhver psykopat kan kalle seg selv “antirasist” og dermed skjelle deg ut for “rasist”.

Vi har enda ikke funnet en ekte antirasist på venstresiden i norsk politikk. De finnes nok og jobber mere i det stille. Det er først og fremst skrikhalsene som eksponerer seg og sine uedle motiver og disse består stort sett av udemokratisk og menneskeforaktende berme. Men der finnes også en del mere sofistikerte som liker bedre å insinuere rasisme ved å “sannsynligjøre empiri” eller ved “overbevisende refleksjon og deduksjon”. Erasmus Montanus er forbildet, og slik blir erklærte anti-“antirasister” som undertegnede kjapt til en rasist. To minus er jo det samme som en pluss.

Bortsett fra “antirasister” innen det liberale borgerskapet som har latt seg kue av de røde fascistene så er deres viktigste motiv/mål er å bringe den ideologiske arven etter Stalin og Pol Pot videre og derfor ligger aldri sensur langt i fra tankegangen deres – eksempel:
> Legg ned no.samfunn.politikk.innvandring.
> Jeg var litt oppgitt når AU gikk inn for denne gruppa. Jeg var hele
> tiden bekymret for at gruppa skulle få utvikle seg til et møtested for
> rasister der hat og fremmedfrykt var enerådene. På de knapt 14 dagene
> gruppa har eksistert er det nettopp det gruppa er blitt.

Men det er også meget tydelig at de fleste bruker rasismeutskjellingen som sj ølterapi til å bygge opp sitt strikkego. Ingenting er som å gj øre seg stor på andres bekostning ved å la det gå ut over en god gammeldags hakkekylling. Men man kan selvsagt ikke gjøre dette uten videre, først må en fiende oppkonstrueres slik at det kan bli en kamp for det gode mot det onde. For psykopatene nøyer seg ikke med å bekjempe den promillen av den norske befolkningen som er ekte/erklærte rasister. Alle ville jo da være enige (unntatt selvsagt nettopp de ekte rasistene). Nei da, for dem er minst 25% av den norske befolkningen rasister (kilde: Psykopatfascisten).

Og man skal heller ikke se bort i fra at en betydelig del har politisk og økonomisk gevinst av å aktivt støtte “antirasismen”, direkte ved at de har det (delvis) som levebrød eller indirekte ved at det øker anseelsen. Det siste brukes flittig av opportunistiske politikere og lønnede organisasjonsfolk.

Og selvsagt er psykopaten som alle andre ekstremister notorisk uetterrettelig. Saklig diskusjon er umulig.

Det hele er blitt en massepsykose, en masseonani, som minner oss om gamle kvinners hallelujastemning i Sarons dal.

Hvordan gjenkjenner man en slik psykopat? For det første så vet en psykopat bedre enn deg selv hva dine meninger, mål og motiver er. Han vet at du er “rasist” uten at du noengang selv har vært klar over det. Språkføringen er ovenfra og ned, der det brukes en arie-til-nigger type dialog.
“Manglende hjernekapasitet” i diverse varianter brukes konsekvent som skjellsord. Dette går på helt banale utskjellinger gitt av psykatkrapylet, til sammenligning med aper av de med mere dannelse/ utdannelse.
Et tilfeldig oppslag ga dette gode eksemplet på både arie-til-nigger dialog og “manglende hjernekapasitet” (og generalisering):
>Du vet like godt som meg XXX, at nivået på det du kaller
>”anti-rasister” på denne gruppa er langt høyere enn “nasjonalistenes”
>nivå, både i formuleringsevne, ortografi og dannelse/utdannelse.
>Det er synd for deg og dine XXX, men mange av dine meningsfeller er på
>apestadiet.

Kort sagt, de gjenkjennes på sin menneskeforakt.

Så, hva gjør man når man møter en slik psykopat og han slenger ut sitt obligatoriske “rasist”?
Du skal aldri godsnakke eller prøve å diskutere med psykopater som om de var “normale” mennesker. Du skal aldri diskutere på “antirasistenes” premisser. Det vil i praksis bety at du skal aldri forsvare deg mot rasismeanklager. Du skal snu på flisa, og selv opptre som aktor og dommer der du beskylder dem for å være menneskeforaktere og psykopater. Og i motsetning til “antirasistene” så har du en god sak da de så åpenbart er noe menneskeforaktende pakk med klare psykopatiske trekk.

“Antirasistene” er ikke vant med å forsvare seg, de har levd hele sitt (unge) liv som selvutnevnt aktor, dommer og bøddel. Nå reagerer dessverre allikevel de fleste med standhaftig “hitling”. Det er det eneste de kan, og vi kjenner jo Ibsens “tar du livsløgnen fra ett menneske…”.

Og for disse ekte psykopatene så gjelder kun: “Jeg svarer ikke på psykopatinnlegg, å diskutere med psykopatsvina er å godta dem som meningsberettiget. Jeg diskuterer ikke med psykopater, jeg bare peker dem ut.”

Det er bare så forbannet synd at de klassiske rasistene på denne måten lettere slipper unna og det kan få alvorlige følger for oss alle, ikke minst for innvandrerne. Men det driter psykopatene en lang marsj i. Deres angivelige kamp for innvandrere/innvandring er et alibi og en gedigen bløff. De er i følge sine egne utvidete definisjoner på rasisme selv de største rasistene. Men rasiststemplet er så oppbrukt/ utvannet at psykopat er en bedre og mere dekkende beskrivelse på dem.

Men husk at våre meningsmotstandere er ikke syke. Psykopati er ingen sykdom, snarere en karakterbrist. For nærmere beskrivelse se: http://www.radikal.net/filosofi/psykopati.html

Der vil du også finne mer informasjon om psykopatens behov for å t åkelegge, tabubelegge og omdefinere ord og uttrykk. Eksempler er respektivt:

  1. psykopati/psykopat
  2. etnisk norsk, hvit og svart i diverse sammenhenger
  3. rasisme/rasist
  4. nasjonalisme/nasjonalist

Du skal ikke la psykopatene få monopol på slike ord og uttrykk. Tverti mot, la det gå sport i det: One defininition each day keeps the evil away.

Man ser det også på psykopatenes monopolisering av ladede/belastede ord/uttrykk som holdninger, menneskeverd, verdier, toleranse, fordommer, fremmedfrykt, etc. der dette er den sedvanlige kampen om kulturelle koder der psykopatene hemningsløst og uten skrupler boltrer seg fritt. Sosiologiprofessor Sigurd Skirbekk: “Vi får en part som ut fra sin antiposisjon kan fremstå som den fornuftige og humane, og en motpart som er definert ut, og det før deres argumenter har vært prøvd i en reell og kritisk dialog.” Se: http://folk.uio.no/sigurds/innv/kode.html

Denne “floating abstractions” og “monopol på kulturelle koder” antiteknikken brukes gjerne sammen med antiteknikken implisering/ekstrapolering. Utgangspunktet for “antirasist”-pakkets implisering kan være forskjellig, men impliseringsmålet er alltid det samme: Holocaust. Hensikten er tosidig. Ingen røyk uten ild, noe hefter uansett. Og utopistene manøvrerer seg inn i et moralsk monopol, hvem vil forsvare holocaust?

Denne tilordningen til en endimensjonal vurderingsskala har også gjort det mulig å koble alle varianter av positiv og negativ innvandrings/innvandrer holdning til grader av nærhet eller avstand til nazistiske raseoppfatninger og til “grumsete” holdninger som kan lede til folkemord, hvilket kan kalles antiteknikk “moralsk f øring på debatten”. Slik saboterer “antirasist”-pakket samfunnsdebatten.

Selv om oss antipsykopater har mye å lære av “antirasistene” så er det en ting vi ikke skal lære, nemlig “antirasistens” notoriske utskjelling av meningsmotstanderene for å være åndsvake. “Antirasistene” er ikke dummere enn andre og manglende-hjernekapasitet skjellsord skal ikke brukes.

Ellers så skal du ikke være redd for å bruke kraftuttrykk når du skjeller ut De Andre. Og din demagogi og retorikk skal være kampromantiserende, manipulerende, stereotypiskapende, kategoriserende, generaliserende, intimiderende, fordomsskapende, stigmatiserende, rubriserende. Vår antikamp er et politisk mål i seg selv. Et åndelig tilbud på et postmonoteistisk marked. Kampen er det som får oss til å føle oss virkelig og ekte, som hele mennesker. Kampen er sannheten, lyset, veien og livet. Og du kan utlede, forske, tekstanalysere, diskutere, singelperspektivreflektere, dedusere, indusere, implisere, koble, konkludere, bevise og lyve deg fram til hva pokkern det skal være. Mor Nille er en stein. “Antirasistene” kaller det sin rett til å fastslå fakta. Oss antipsykopater kaller det å være hjernevasket . Men det er OK. Som anti-gutt/jente har du rett til å forkaste fakta/sannheten med vilje og proporsjoner skal mangle fullstendig. Vi mangler evnen til å rette opp egne feil, vi avviser korrigerende påvirking, vi er radikal for enhver pris, ikke forvirr oss med fakta, vi konstruerer vår egen ikke-eksisterende virkelighet. Dette er en selvimmuniseringsprosess som trenges for å bli en god hjernevasket anti-ettellerannet. Halleluja, Gud er er god, det er deilig å være frelst (fytterakkern).

Selvsagt kan oss antigutta ta mannen istedenfor ballen. Men det blir gjerne litt stereotypt og banalt i lengden. En meget nyttig antiteknikk er derfor å ta mannen og kalle det for ballen. Psykopatene tar Kjuus og kaller det for ballen. Følgende ikke eksakt siterte utsagn illusterer dette: Innvandringsmotstandere er en brun suppe og denne suppa vil sterilisere adoptivbarn fra utlandet. Oss antipsykopater kaller dette for generalisering. Men oss antigutta, som advarer mot generalisering, har selvsagt lov til å generalisere!

Ta Kjuus og kall det for ballen illustrerer også en annen nyttig antiteknikk som psykopatene elsker å bruke som kan kalles å dokumentere at jorda er rund. De tror (later som?) at de er de eneste som vet at jorda er rund så derfor må de til stadighet fortelle oss og dokumentere at Jack Kjuus er rasist, Ku Klux Klan er rasister og drapsmenn, Holocaust var fæle greier, etc. Hensikten er selvsagt at man med utgangspunkt i noe rasistisk skal bevise at du er rasist eller i hvertfall hefte deg ved noe rasistisk. De regner med at med mindre du gnåler like høyt og ofte om at KKK er rasister så kan der såes tvil om at du er en ekte antirasist. Slikt tar selvsagt fokus vekk fra innvandring og relaterte problemstillinger og saboterer dermed samfunnsdebatten hvilket er eksakt hva “antirasist”-pakket ønsker.

To andre “antirasistiske” gnåletemaer er mere opplysning/utdanning for å motvirke intoleranse og rasisme hvilket ikke ser ut til å ha hatt noen effekt på skolerte “antirasister”, og ropet om dokumentasjon på alt som ikke stemmer med deres virkelighetsoppfatning samtidig som de selv kan komme med de mest banale udokumenterte påstander.http://www.radikal.net/filosofi/psykopati.html beskriver psykopatenes forhold til dokumentasjon.

Og en ting til. I mellom alle anklager, fordømming og utskjelling av bermen s å må du ikke glemme å være humanist. Og denne replikken sjakkmatter det meste: “Eg har eit par krav om grunnleggjande menneskeverd som eg ikkje er villig til å oppgi.” En slik replikk er typisk for “den moralske elite”, de som taler med et høyt moralsk volum. I motsetning til det rasistgaulende “antirasist”-pakket som er røde fascister så finner du “moraleliten” blant det liberale borgerskapet. Etter at de r øde fascistene på 1970 tallet fant det opurtunt å bli “antirasister” istedenfor innvandringsmotstandere har disse feige liberalistene latt seg kue av “antirasist”-pakket. De fungerer nå som moralsk støtte for politisk korrekt pakk som gjør at “antirasist”-pakket trygt kan anklage og fordømme andre uten selv å bli fordømt. For “den moralske elite” så er moral ensbetydende med å være politisk korrekt. Og da de fleste (ikke oss antipsykopater:) vil være på parti med “moraleliten”, så oppfattes det som en selvfølge å være for innvandring og å støtte “antirasist”-pakket i deres menneskeforaktende (menings)fascisme. “Den moralske elite” skal også pekes ut og latterligjøres. Og selv om antiregelen alltid er anvendelig så skal man ikke trakassere “moraleliten” slik psykopatene skal trakasseres. En mere finslepen teknikk kreves da det ellers fort kan slå tilbake på en selv. For eksempel kan man spille på “den moralske elites” higen etter å overgå hverandre i å være humanister og da er vår sjakkmatt-replikk midt i blinken. Vi er de største humanister, og vi bruker antiregelen til å peke ut antihumanister (fytterakkern).

Da gjenstår det to grupperinger som kompliserer oss antiguttas enkle syn på verden. Super-liberalistene/individualistene og Kristne Mehe (økumenikere og altruister). Disse to gruppene har samme absurde allianse med “antirasist”-pakket i synet på innvandring som rødstrømper og bedehuskjerringer i synet på porno. For Super-liberalistene/individualistene så er det fritt fram for enhver verdensborger å bosette seg hvor som helst og selvsagt skal han ha vestlig levestandard (som ikke må forveksles med livstandard). Demografiske og økologiske problemer i den forbindelse ordnes gjennom markedsorientert teknologiutvikling. Og selv om vi ikke er helt i rute med implementeringen så ordner markedet det når vi dobler verdens folketall og mennesket blir eneste arten på jorden. De Kristne Mehe’ene er naive godfjotter som tror at kynisme (HEF-humanetikere) og fundamentalisme (Islam) kan møtes med å vende det andre kinn til. Nyliberale og kristne verdier må forsvares av andre enn disse selvdestruktive grupperinger. Dessverre så har oss antipsykopater ikke noen enkel oppskrift på hvordan disse st øttespillere til “antirasist”-pakket skal håndteres. Selv om det høres utrolig ut for oss antigutta så er det mulig at saklig faktabasert argumentasjon i de fleste tilfeller vil være det mest adekvate virkemidlet. Men vær klar over at Psykopattjuvtrikserene monitorer konstant alle ytringer i sin jakt på upresise/uheldige uttalelser og griper begjærlig fatt i slike. Disse blir gjerne tatt ut av sin sammenheng, blir vridd/konstruert, for så å tillegge deg meninger som “Israel må da få lov til å drepe barn”. Men da er det business as usual igjen. Oss antipsykopater vet hvordan psykopater skal behandles:)

La oss helt til slutt peke på de stadig tilbakevendene psykopatteknikkene “drite i eget reir”: norsk kultur finnes ikke, eventuelt består den av Grandiosa pizza og helgefyll – og “den hvite manns byrde”: korstogene, kolonitiden etc. der psykopatene applauderer arvesynden. Og det finnes selvsagt flere, påpeking av dårlig norsk rettskriving, spesielt om man drister seg til å mene noe om innvandrede og norskkunnskaper, eller psykopatens “du kaller jo alle psykopater”, eller “get a life…”, etc.etc… – kort sagt sabotering av samfunnsdebatten – eh, vi glemte forkjærligheten for tyske gloser, Hagen ferierer i Spania, kongen er innvandrer, jeg synes synd på deg, trygdet…, du _har_ lite å fylle dagene, kom deg litt mer ut blant folk, kom deg ut i frisk luft, gå en tur, God bedring!

Og forstod du ikke noe av dette så spør vi som Knut Olseni Nrk: “Kan du ikke lese?”